กำ ลัง
Blog Image

6 ทักษะสำคัญที่ HR ควรมี

1.ทักษะการสื่อสารประสานงาน
          HR ต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางการพูด การรับฟังปัญหาที่เกิด หรือการส่งข้อความผ่านตัวอักษรเพื่อติดต่อกับคนอื่น
 
2.รู้และเชี่ยวชาญเรื่องทรัพยากรบุคคล
               ไม่ว่าจะเป็น การสรรหา คัดคน จัดปฐมนิเทศหรืออบรม ไปจนถึงเรื่องสิทธิของพนักงาน สวัสดิการ ประกันสังคม และการประเมินพนักงาน อีกทั้งเรื่องของกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายแรงงาน เป็นต้น
 
3.รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
          HR ต้องหมั่น ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ และติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับใช้กับองค์กร
 
4.มีทักษะการวางแผนงาน
          เพราะ HR นั้นต้องเป็นคนคิดและวางแผนงานอยู่ตลอดเวลา จึงต้องรู้จักวางแผนงานและจัดสรรค์เวลาในการทำงานให้สามารถเดินตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
5.ต้องเป็นนักแก้ไขปัญหา
            HR ที่ดีต้องพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหา ต้องสามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้
 
6.ยุติธรรมและวางตัวเป็นกลาง
          HR มักจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหา เพื่อแก้ปัญหานั้นๆ ในทุกครั้งที่มีการเผชิญหน้ากันในที่ทำงาน HR มืออาชีพจะต้องเป็นผู้กำหนดทิศทางความถูกต้องและให้ความยุติธรรม